2.1.1

Auto Plotter ซอร์ฟแวร์ด้านงานสำรวจและออกแบบ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา,สำรวจใช้งานง่าย

– สามารถขึ้นรูปแผ่นที่ แสดงเส้นชันความสูง (Contour) ได้
– สามารถคำนวนปริมาณ ดินตัด – ดินถมได้
– สามารถแสดง Digital Terrain Model (DTM)
– สามารถแสดง Cross Section และสร้าง 3D surfaces, 3D Terrain ได้
– สามารถประมวลผลข้อมูลสำรวจจากล้องสำรวจและ GPS ได้
– รองรับ File นามสกุลจากล้องสำรวจได้หลายยี่ห้อ เช่น SOUTH, Topcom, Leica, Nikon, Pentax , Sokkia ฯลฯ
– รองรับ File ASCH, DXF,DWG&ESRI
– โปรแกรมมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย