ป้ายบังคับ

3.1

ป้ายหยุด (บ.1)

3.3

ป้ายให้ทาง (บ.2)

3.5

ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ.3)

3.6

ป้ายห้ามแซง (บ.4)

3.7

ป้ายห้ามเข้า (บ.5)

3.8

ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา (บ.6)

3.9

ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย (บ.7)

3.10

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย (บ.8)

3.11

ป้ายห้ามเลี้ยวขวา (บ.9)

3.12

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย (บ.10)

3.13

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา (บ.11)

3.14

ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ (บ.12)

3.15

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ (บ.13)

3.16

ป้ายห้ามรถยนต์ (บ.14)

3.17

ป้ายห้ามรถบรรทุก (บ.15)

3.18

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ (บ.16)

3.19

ป้ายห้ามรถพ่วง (บ.17)

3.20

ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ (บ.18)

3.21

ป้ายห้ามรถสามล้อ (บ.19)

3.22

ป้ายห้ามรถจักรยาน (บ.20)

3.23

ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น (บ.21)

3.24

ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร (บ.22)

3.25

ป้ายห้ามเกวียน (บ.23)

3.26

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ (บ.24)

3.27

ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ (บ.25)

3.28

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ (บ.26)

3.29

ป้ายห้ามใช้เสียง (บ.27)

3.30

ป้ายห้ามคน (บ.28)

3.31

ป้ายห้ามจอดรถ (บ.29)

3.32

ป้ายห้ามหยุดรถ (บ.30)

3.33

ป้ายหยุดตรวจ (บ.31)

3.35

ป้ายจำกัดความเร็ว (บ.32)

3.36

ป้ายจำกัดนํ้าหนัก (บ.33)

3.40

ป้ายจำกัดความสูง (บ.35)

3.42

ป้ายจำกัดความยาว (บ.36)

3.44

ป้ายให้รถเดินทางเดียว (บ.37)

3.45

ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย (บ.38)

3.46

ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา (บ.39)

3.47

ป้ายให้ชิดซ้าย (บ.40)

3.48

ป้ายให้ชิดขวา (บ.40)

3.49

ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา (บ.42)

3.50

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย (บ.43)

3.51

ป้ายให้เลี้ยวขวา (บ.44)

3.52

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา (บ.45)

3.53

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย (บ.46)

3.54

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา (บ.47)

3.55

ป้ายวงเวียน (บ.48)

3.56

ป้ายช่องเดินรถประจำทาง (บ.49)

3.57

ป้ายช่องเดินรถมวลชน (บ.50)

3.68

ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ (บ.51)

3.59

ป้ายช่องเดินรถจักรยาน (บ.52)

3.60

ป้ายคนเดินเท้า (บ.53)

3.61

ป้ายความเร็วขั้นต่ำ (บ.54)

3.62

ป้ายสุดเขตบังคับ (บ.55)