นส-2

คำอธิบาย

ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง (น.22) คือ ป้ายหมายเลขทางหลวง ซึ่งมี ป้ายเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายหรือ ป้ายเปลีย่ นทิศทางไปทางขวา (นส.1 – นส.4) ติดประกอบอยู่ด้านล่าง
ป้ายเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้าย หรือ ป้ายเปลี่ยนทิศทางไปทางขวา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บรรจุเครื่องหมายลูกศรหักเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวา โดยสีของพื้นป้าย เส้นขอบป้าย และลูกศร ต้องสอดคล้องกับสีของป้ายหมายเลขทางหลวง ที่จะเข้าร่วมชุด
ป้ายชุดทางหลวงเปลีย่ นทิศทาง ใช้แนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนทิศทางของทางหลวงแผ่นดินที่ทางแยกระดับเดียวกันข้างหน้า
ให้ติดตัง้ ป้ายชุดนี้ระหว่าง ป้ายเตือนทางแยก และ ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง โดยให้ป้ายแต่ละชุดอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 60 ม.
ป้ายร่วมชุด ที่ใช้ประกอบ ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง มีรายละเอียด ดังแสดงในตาราง

มาตรฐานป้ายร่วมชุดหรือป้ายเสริม (ป้ายเปลีย่ นทิศทางไปทางซ้าย และ ป้ายเปลีย่ นทิศทางไปทางขวา)

2.2.นส-1