ป้ายบอกทิศแหล่งท่องเที่ยว

คำอธิบาย

ป้ายแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้า พื้นป้ายสีน้ำเงิน จะเขียนข้อความระบุถึงชื่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัด อำเภอ หรือบริเวณที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กัน มีเครื่องหมายลูกศรแสดงทิศทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และมีสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสีน้ำเงินในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวอยู่อีกด้านหนึ่ง สำหรับชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถานให้ใช้สัญลักษณ์สีน้ำตาล โดยมีรายละเอียดของป้ายในตาราง

การใช้ป้ายรวมแหล่งท่องเที่ยว
1) ให้ใช้เฉพาะเมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่อยู่ใกล้กัน หรือไปในทิศทางเดียวกัน
2) ให้ติดตั้งป้ายรวมแหล่งท่องเที่ยวก่อนถึงทางแยกประมาณ 500 ม. โดยจัดให้มีบริเวณสำหรับหยุดรถ
เพื่ออ่านป้ายดังกล่าวได้
3) ให้ออกแบบป้าย ที่สามารถอ่านได้ในระยะ 50 ม.
4) ให้เรียงลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวจากบนลงล่างตามระยะทางจากใกล้ไปไกล
5) เมื่อก่อนถึงบริเวณปากทางที่จะแยกเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ควรติดตั้งป้ายชี้ทางประกบกันให้เห็น
ได้ทัง้ 2 ทิศทาง เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นชัดเจน และเดินทางไปสู่จุดหมายได้ถูกต้องฃ

5.ป้ายบอกทิศแหล่งท่องเที่ยว