ป้ายบอกระยะทาง

คำอธิบาย

ป้ายบอกระยะทาง (น.4) มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายและตัวเลขสีดำ (ทางหลวงพิเศษ ใช้พื้นป้ายสีเขียว เส้นขอบป้าย ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว) บรรจุข้อความถึงจุดหมายปลายทางและระยะทางเป็นตัวเลข แสดงจำนวนกิโลเมตรไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นๆ และขนาดของป้ายดังแสดงในตาราง
ป้ายบอกระยะทางเป็นป้ายแนะนำที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทาง อีกทั้งยังใช้เป็นป้ายยืนยันเส้นทางการเดินทาง(Confirmatory Signs) เพื่อให้ผู้ใช้ทางมัน่ ใจการเลือกเส้นทางหลังจากขับผ่านหรือเลี้ยวออกจากทางแยก
การระบุชื่อของจุดหมายปลายทาง รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษบนป้ายบอกระยะทาง ให้ใช้หลักการเดียวกับการระบุชื่อของจุดหมายปลายทางบนป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
ตัวเลขแสดงจำนวนกิโลเมตรให้อยู่ด้านหลังจุดหมายปลายทางทุกกรณี ระยะทางที่ระบุบนป้ายให้วัดไปถึงจุดอ้างอิงภายในเมือง หรือสถานที่นั้น และให้แสดงตัวเลขจำนวนเต็มของกิโลเมตร ถ้าเกินครึ่งให้ปัดขึ้น ถ้าตํ่ากว่าให้ปัดลง ในกรณีที่ใช้ภาษาอังกฤษบนป้ายบอกระยะทาง ให้ใช้ตัวเลขเพียงค่าเดียวต่อจุดหมายปลายทาง 1 แห่ง

ก. ป้ายบอกระยะทางที่ใช้ภาษาไทยอย่างเดียว

6.ป้ายบอกระยะทาง1

ข. ป้ายบอกระยะทางที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.ป้ายบอกระยะทาง2

หมายเหตุ * การเพิ่มขนาดความยาวของป้าย ให้เพิ่มครัง้ ละ 5 เซนติเมตร