ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว

คำอธิบาย

ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรม และแหล่งชุมชน (น.28.1)มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นป้ายสีน้ำ เงิน มีด้านยาวเป็นด้านตั้ง มีภาพสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสีน้ำเงินบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว มีข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีขาวระบุชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใต้ภาพสัญลักษณ์และมีตัวเลขหรือเครื่องหมายลูกศรเพื่อแสดงระยะทางหรือทิศทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่บรรทัดล่างสุด และรายละเอียดของป้ายในตาราง ให้ติดตั้งป้ายก่อนถึงทางแยกที่ทางหลวงตัดกันประมาณ 500 ม. – 1 กม. โดยระยะติดตั้งป้ายตามแนวดงิ่ และตามแนวขวางให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง ป้าย (หัวข้อ 10.2.2 ในบทที่ 1) และก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย (น.28.1)ให้ขออนุญาตกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป

ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรม และแหล่งชุมชน

8.ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว