ป้ายหมายเลขชนบท

คำอธิบาย

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (น.19) มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมป้ายมน พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายสีดำ บรรจุรูปครุฑ และตัวเลขแสดงหมายเลขทางหลวงสีดำ

การติดตั้ง ป้ายให้ใช้หลักการทัว่ ไป ดังต่อไปนี้
1) บริเวณจุดเรมิ่ ต้นทางหลวงแผ่นดิน
2) บริเวณทางแยกระดับเดียวกันที่เกิดจากทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงแผ่นดินตัดกัน
3) บริเวณทางแยกระดับเดียวกันที่ผู้ใช้ทางหลวงอาจเกิดความสับสนในการเดินทาง

ตำแหน่งติดตั้ง ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ให้ใช้หลักการดังต่อไปนี้
1) บริเวณจุดเรมิ่ ต้นทางหลวงให้ติดตัง้ ป้ายไม่เกิน 150 ม. จากจุดเรมิ่ ต้นทางหลวง
2) ก่อนถึงทางแยกระดับเดียวกัน ให้ติดตัง้ ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินร่วมกับป้ายร่วมชุดเพื่อแสดงการมีทางหลวงอื่นตัดผ่านหรือแยกออกไป โดยรายละเอียดจะได้กล่าวเพมิ่ เติมในหัวข้อ 4.10 “ป้ายชุด”
3) เมื่อเลยทางแยกระหว่างทางหลวงแผ่นดินตัดกับทางหลวงแผ่นดินในระดับเดียวกัน ให้ติดตั้งป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินอีกครัง้ เพื่อยืนยันหมายเลขทางหลวงนั้นๆให้ผู้ขับขี่ทราบ โดยต้องติดตั้งเลยจากทางแยกไม่เกิน 150 ม.

ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ตอนหนึ่งตอนใดเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียหรืออาเซียน ให้ติดตัง้ ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (น.20) ร่วมกับป้ายหมายเลขทางหลวง (น.19) นั้นๆด้วย

มาตรฐานป้ายหมายเลขทางหลวง

10.ป้ายหมายเลขชนบท

หมายเหตุ B, D และ F หมายถึงชุดมาตรฐานของตัวเลข