ป้ายแนะนำทางออก

คำอธิบาย

ป้ายแนะนำ ทางออกล่วงหน้าสำหรับทางออกทางขนาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนบนจะระบุข้อความ “ออกทางขนาน” และระยะทางจากตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายจนถึงทางออก ในส่วนล่างจะระบุสถานที่ 1- 2 ข้อความ ที่เป็นที่รู้จักสำหรับใช้เป็นทางออกนี้ ในกรณีจำเป็นอาจเพมิ่ ได้อีก แต่ไม่ควรมีมากกว่า 3 ข้อความ ชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่คนทัว่ ไปรู้จัก ไม่ใช่ชื่อที่ใช้กันเฉพาะท้องถนิ่ และให้เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้ โรงพยาบาลที่มีห้องฉุกเฉิน สถานที่ราชการ กิจการของเอกชนที่เปิดใช้สำหรับบุคคลทั่วไป

ถ้าการไปสู่จุดหมายปลายทางใดจำเป็นต้องออกทางขนานก่อน จึงจะสามารถแยกไปยังจุดหมายนั้นได้ ให้พิจารณาใช้ชื่อจุดหมายนั้นบนป้ายแนะนำทางออกล่วงหน้าสำหรับทางออกทางขนาน โดยชื่อแรกจะเป็นจุดหมายที่จะถึงจุดแยกก่อน โดยให้ระบุทัง้ ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ป้ายแนะนำทางออกล่วงหน้าสำหรับทางออกทางขนานจะใช้ร่วมกับป้ายชี้ทางออกสำหรับทางหลวงที่มีทางขนาน (ดังจะได้กล่าวในหัวข้อ 5.10.3) โดยชื่อที่ใช้บนป้ายทั้งสองนี้จะต้องเป็นชื่อเดียวกันทุกประการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เดินทางว่าได้เลือกทางออกที่ถูกต้อง

การติดตั้ง ให้ติดตั้งที่ระยะ 1 กม. ก่อนถึงทางออกจากทางหลัก กรณีทางสายหลักมีช่องจราจรตั้งแต่ 3 ช่องจราจรขึ้นไป การจราจรใช้ความเร็วสูง และการเปลี่ยนแปลงช่องจราจรทำได้ลำบาก อาจปรับเปลี่ยนเป็นป้ายแขวนสูงแบบคร่อมผิวจราจร