Overhead

คำอธิบาย

ป้ายชี้ช่องจราจร เป็นป้ายแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจรเพื่อบอก ช่องจราจรที่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ โดยใช้ลูกศรชี้ช่องจราจรเป็นลูกศรชี้ลง แสดงถึงการชี้ช่องจราจรที่จะไปยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ โดยลูกศรจะต้องอยู่กึ่งกลางของช่องจราจรและให้ใช้จำนวนลูกศรเท่ากับจำนวนของช่องจราจร