RP13

คำอธิบาย

มีความหมายว่า ห้ามผู้ขับขี่ขับรถบรรทุกเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

1) ป้ายห้ามยวดยานประเภทต่างๆ (บ.14 – บ.26) มีลักษณะเป็นรูปกลม พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายสีแดง
ภายในบรรจุสัญลักษณ์สีดำเป็นรูปยวดยานต่างๆ ที่ต้องการห้ามนั้นๆ และมีขีดสีแดงทำมุม 45 องศา กับแนวระดับพาดสัญลักษณ์นั้นๆ จากทางซ้ายด้านบนของป้ายลงไปสู่ทางขวาด้านล่างของป้าย
2) ป้ายห้ามยวดยานประเภทต่างๆ ใช้ติดตั้งเพื่อห้ามมิให้ยวดยานที่ปรากฏบนแผ่นป้าย ผ่านเข้าไปในเขตที่ต้องการจะห้ามนั้นๆ กรณีที่ต้องการยกเว้นรถบางประเภท เช่น รถประจำทาง ต้องติดตั้งป้ายบังคับประกอบที่แสดงด้วยข้อความ “ยกเว้นรถประจำทาง” ควบคู่กับป้ายบังคับที่ใช้ด้วย
3) เมื่อมีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ห้ามยานพาหนะบางชนิดหรือคนเดินเท้าใช้ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือเพียงบางส่วน ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 18 เมษายน 2535 ก็ให้พิจารณาติดตัง้ ป้ายห้ามยวดยานด้วย
4) ให้ติดตัง้ บริเวณจุดเรมิ่ ต้นเขตที่ต้องการห้ามนั้น