นส-4

คำอธิบาย

ป้ายระบุทิศทาง (นส.5 – นส.14) สำหรับทางหลวงทัว่ ไป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายสีดำ บรรจุเครื่องหมายลูกศรสีดำชี้ไปในทิศทางต่างๆ ส่วน ป้ายระบุทิศทาง (นส.15 – นส.24) พื้นป้ายจะเป็นสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายและลูกศรเป็นสีขาว ใช้สำหรับติดตั้งใต้ ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

มาตรฐานป้ายร่วมชุดหรือป้ายเสริม (ป้ายระบุทิศทาง)2.4.นส-3jpg

ป้ายชุดระบุทิศทางใช้ติดตั้งที่บริเวณทางแยกที่ทางหลวงตัดกันหรือบรรจบกัน

ในกรณีที่ทางหลวงผ่านเข้าไปในเมือง ให้พิจารณาติดตั้งที่ทางแยกสำคัญๆ การติดตั้งป้ายชุดระบุทิศทาง ให้ติดตั้ง ดังนี้
1) ด้านทางเอก ที่ไม่มี ป้ายหยุด หรือ ป้ายให้ทาง ให้ติดตั้งป้ายชุดนี้ก่อนถึงทางแยก โดยให้อยู่ก่อนจุดเริ่ม โค้งไม่น้อยกว่า 3 ม. และไม่มากกว่า 5 ม.
2) ด้านทางโท ที่มี ป้ายหยุด หรือ ป้ายให้ทาง ให้ติดตั้งป้ายชุดนี้เลยทางแยกออกไป โดยให้ห่างจากขอบผิวจราจรทางตัดขวางด้านไกลทางแยกไม่น้อยกว่า 6 ม. และไม่มากกว่า 9 ม. กรณีของสามแยกให้ติดตัง้ ป้ายชุดระบุทิศทาง ข้าง ป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ชุดเลยทางแยก

การติดตั้ง ป้ายชุดระบุทิศทาง หลายชุดบนสถานที่ติดตัง้ เดียวกัน ให้ถือหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก. ในแนวนอน ให้ถือลำดับการติดตัง้ จากซ้ายไปขวา ดังนี้
1) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.5 หรือ นส.15
2) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.11 หรือ นส.21
3) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.10 หรือ นส.20
4) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.7 หรือ นส.17
5) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.13 หรือ นส.23
6) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.9 หรือ นส.19
7) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.14 หรือ นส.24
8) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.12 หรือ นส.22
9) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.8 หรือ นส.18
10) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.6 หรือ นส.16

ข.ในแนวดิ่ง ให้ถือลำดับการติดตัง้ จากบนลงล่าง ดังนี้
1) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.9 หรือ นส.19
2) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.7 หรือ นส.17
3) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.13 หรือ นส.23
4) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.11 หรือ นส.21
5) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.8 หรือ นส.18
6) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.14 หรือ นส.24
7) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.12 หรือ นส.22
8) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.5 หรือ นส.15
9) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.10 หรือ นส.20
10) ป้ายชุดที่ใช้ป้ายร่วมชุด นส.6 หรือ นส.16
นอกจากนี้ ป้ายระบุทิศทาง (นส.5 – นส.24) อาจจะใช้ติดตัง้ ใต้ ป้ายห้ามจอด (บ.29) เพื่อแสดงเขตห้ามจอดรถ
ก็ได้