ป้ายวงเวียน (บ.48)

คำอธิบาย

มีความหมายว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่เรมิ่ จะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน

1) ป้ายวงเวียน (บ.48) มีลักษณะเป็นรูปกลม พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายสีขาว บรรจุเครื่องหมายลูกศรสีขาว 3 อัน วนตามเข็มนาฬิกา
2) ให้ใช้ป้ายนี้บนทางหลวงที่มีวงเวียนอยู่ตรงกลางทางแยก ผู้ขับขี่ยวดยานจะผ่านทางแยก โดยการขับรถอ้อมวงเวียนไปทางซ้าย
3) ให้ติดตั้งป้ายนี้ โดยหันหน้าป้ายเข้าหารถที่มุ่งเข้าสู่วงเวียน โดยจะติดตั้งที่ด้านใกล้ก่อนเข้าวงเวียน หรือด้านไกลตามแนวขอบวงเวียน หรือทั้งสองแห่งก็ได้ เพื่อกำหนดให้รถทุกคันต้องหยุดให้สิทธิก์ ับรถที่แล่นอยู่ในวงเวียนผ่านไปก่อน จึงจะสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่วงเวียน และเลี้ยวไปทางซ้ายได้ นอกจากนี้ควรติดตั้งป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า (ต.21) เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่ามีวงเวียนอยู่ข้างหน้าด้วย