ป้ายแนะนำชนิดแผนที่

คำอธิบาย

ป้ายแนะนำทางออกล่วงหน้าชนิดแผนที่ (น.1) เป็นป้ายจราจรที่ใช้สัญลักษณ์ของแบบจำลองทางเรขาคณิตของทางแยกและจุดหมายปลายทางต่างๆ ตามทิศทางนั้นๆ จะใช้ในกรณีที่ข้อความที่จะระบุในป้ายมีมาก ทำให้ไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน หรือรูปแบบทางเรขาคณิตของทางแยกมีความซับซ้อนซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนส่วนบนของป้ายจะระบุระยะทางจากตำแหน่งของป้ายจนถึงทางแยกพร้อมทั้งข้อความ “ทางแยกข้างหน้า” ในกรณีที่เป็นทางแยกต่างระดับให้ใช้ข้อความ “ทางแยกต่างระดับข้างหน้า” ตามด้วยระยะทางจากตำแหน่งของป้ายจนถึงทางออกแรกของทางแยกต่างระดับ ยกเว้น เป็นทางแยกที่มีชื่อเฉพาะซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทัว่ ไป ให้ใช้ชื่อเฉพาะของทางแยกนั้นแทน

การติดตั้ง ให้ติดตั้งป้ายที่ระยะทาง 1 กม. ก่อนถึงทางแยกหลัก หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนตำแหน่งการติดตัง้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเกิน 250 ม.การติดตัง้ สามารถติดตัง้ ได้ทัง้ แบบป้ายแขวนสูง หรือป้ายข้างทาง ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยให้ใช้เป็นป้ายแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจรเมื่อติดตั้งกับทางแยกต่างระดับ และให้ใช้เป็นป้ายข้างทางเมื่อติดตั้งกับทางแยกทั่วไปยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถติดตัง้ เป็นป้ายข้างทางได้ ให้พิจารณาติดตัง้ เป็นป้ายแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจร