Overhang

คำอธิบาย

เป็นป้ายที่ใช้แนะให้ผู้ขับขี่เตรียมพร้อมที่จะเข้าหรือออกทางขนาน โดยใช้ร่วมกับป้ายติดตั้งก่อนเข้า-ออกทางขนาน มีข้อความ “เข้าทางหลัก” หรือ “ออกทางขนาน” พร้อมด้วยข้อความให้ “ชิดซ้าย” หรือ “ชิดขาว” แล้วแต่กรณี การติดตั้ง ให้ติดตั้งที่ระยะ 500 ม. ห่างจากจุดเริ่มผายของทางเข้าหรือออก และ ให้ติดตั้ง ชิดด้านตรงกันข้ามกับข้อความในป้าย เช่น ติดตัง้ ด้านขวาทางเมื่อข้อความให้ “ชิดซ้าย”