ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

คำอธิบาย

ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นป้ายสีขาว มีด้านยาวเป็นด้านตั้ง มีภาพสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถานสีขาวบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำตาล มีข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีน้ำตาลระบุชื่อสถานที่ของโบราณสถานข้างล่าง มีตัวเลขหรือเครื่องหมายลูกศรเพื่อแสดงระยะทางหรือทิศทางไปสู่สถานที่ของโบราณสถานที่บรรทัดล่างสุด โดยรายละเอียดของป้ายในตาราง

ให้ติดตั้งป้ายก่อนถึงทางแยกที่ทางหลวงตัดกันประมาณ 500 ม. – 1 กม.โดยระยะติดตั้งป้ายตามแนวดงิ่ และตามแนวขวางให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งป้ายโบราณสถานที่อยู่ชิดเขตทางหลวงหรือแยกออกจากทางหลวง ให้ติดตั้งป้าย(น.28.2) ที่ระยะประมาณ 1 กม. ก่อนถึงสถานที่โบราณสถานหรือที่ทางแยกจากทางหลวง และติดตั้งป้าย(น.28.3)ที่ระยะ 60 ม. ก่อนถึงจุดเลี้ยวเข้าสู่โบราณสถาน

ตาราง มาตรฐานป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน

ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว